رژیم کانادایی

یک رژیم کاملاً اصولی و دقیق مبتنی بر مزاج برای درمان بیماری احتمالی با استفاده از طب سنتی